Menu

Utrata bliskich

Model Kubler-Ross
W swoim złożonym z pięciu stadiów, modelu Elizabeth Kubler – Ross (1969) opisuje emocje, jakich doświadczają ludzie, którzy próbują radzić sobie z [...]
Model Schneidera
Transformacyjne stadia smutku po stracie Wstępna świadomość straty Początkowo efekt wywołany stratą jest zazwyczaj znacząco stresogenny i powoduje istotne [...]